Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin 07.09.2021.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TKO-äly ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään opiskelijoiden yhteishenkeä ja vapaa-ajan harrastustoimintaa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys huolehtii aloittein, kannanotoin ja eri työryhmissä toimimalla opintojen kehittämisestä ja opiskelun edellytysten parantamisesta yhteistyössä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opetuksesta vastaavien tahojen kanssa. Yhdistys järjestää juhlia, illanviettoja ja tutustumismatkoja sekä kulttuuri-, liikunta- ja virkistystoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myydä pienimuotoisesti kannatustuotteita.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa opiskeleva tietojenkäsittelytiedettä tai datatiedettä opiskeleva tai opiskellut perustutkinto- tai jatko-opiskelija.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen tai Helsingin yliopiston henkilökunnan jäsen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Varsinaiset, ulko- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseniltä, kunniajäseniä lukuun ottamatta, peritään jäsenmaksua. Jäsenryhmien jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Jäsenmaksukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Jäsenmaksu voidaan maksaa kerralla myös useamman jäsenmaksukauden osalta, mikäli yhdistyksen kevätkokous niin päättää. Useamman kauden kerralla maksaminen voi maksaa vuositasolla suhteellisesti eri määrän kuin yhden kauden maksaminen.

6 § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Muilla jäsenryhmillä ei ole äänioikeutta. Kaikilla jäsenryhmillä on kokouksissa puheoikeus. Jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa asiasta yhdistyksen kokouksessa.

7 § Eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä jättämällä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroilmoituksen tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi 3/4 ääntenenemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään on merkittävästi vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän ei ole maksanut kuluvan kauden jäsenmaksuaan 1.12. mennessä. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotetulle henkilökohtaisesti.

8 § Hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä näiden lisäksi enintään 11 muuta hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimikausi on kalenterivuosi.

Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan sijalla tämän ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos hallituksen jäseniä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä vähintään puolet hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja hoitaa juoksevat asiat,
 • pitää yllä jäsenluetteloa,
 • vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta,
 • laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma,
 • huolehtia yhdistyksen virallisesta edustamisesta,
 • kutsua yhdistyksen kokous koolle,
 • järjestää yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
 • laatia tilinpäätös ja toimintakertomus
 • ja valvoa sääntöjen noudattamista.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen
mukaisesti. Kutsut sekä esityslista yhdistyksen kokouksiin on toimitettava vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille kohdistetulle sähköpostilistalle. Hallitus voi
päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen
yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa
ennen kokousta. Tällöin kutsut sekä esityslista on toimitettava vähintään seitsemän vuorokautta
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokouksessa voi käyttää äänioikeutta asiamiehen
välityksellä. Sama asiamies voi edustaa itsensä lisäksi enintään yhtä jäsentä.

Yhdistyksen kokous järjestäytyy valitsemalla itselleen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijat
ja pöytäkirjantarkastajat.

12 § Kevätkokous

1.2.-30.4. välisenä aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään edellisen toimikauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille,
 • päätetään sallitut kerralla maksettavat jäsenmaksukaudet,
 • päätetään jäsenmaksujen suuruudet
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Syyskokous

1.10.-31.12. välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen rahastonhoitaja
 • valitaan hallituksen sihteeri
 • valitaan yhdistyksen toimihenkilöt
 • päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä 8 §:n rajoissa
 • valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet
 • päätetään hallituksen varajäsenten lukumäärä 8§:n rajoissa
 • valitaan hallituksen varajäsenet
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa
 • päätetään seuraavan vuoden talousarviosta
 • päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
 • päätetään tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkiot
 • ja käsitellään muut esille tulevat asiat

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai 20 äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää, tai mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous pitää sitä aiheellisena.

15 § Asian käsittely

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus. Äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen jäsen voi pyytää hallitukselta asian ottamista yhdistyksen kokouksen esityslistalle toimittamalla pyynnön kirjallisena hallitukselle niin ajoissa, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Esityslistan ulkopuolelta asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa ehdotusta.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei joku äänioikeutettu jäsen vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaalit ja äänestykset jäsenen erottamisesta suoritetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä nimenomaan toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos vaaleissa valittavia on enemmän kuin yksi, on käytettävä siirtoäänivaalitapaa. Kukin äänestäjä merkitsee äänestyslippuunsa mieleisensä ehdokkaat mieluisuusjärjestyksessä. Tämän jälkeen läpi päässeet ehdokkaat ratkaistaan kolmessa vaiheessa:

1. Kustakin vaalilipusta lasketaan yksi kokonainen ääni kyseisessä lipussa ensimmäiseksi merkitylle ehdokkaalle.

2. Äänikynnyksen ylittäneet ehdokkaat katsotaan valituiksi. Kultakin valitulta siirretään ylijäämä-osa kustakin hänen saamastaan äänestä kyseisellä vaalilipulla seuraavaksi merkitylle ehdokkaalle.

3. Jos paikkoja on edelleen täyttämättä kun kaikki ylijäämä-äänet on siirretty, karsitaan pois vähimmässä äänimäärässä oleva ehdokas ja kukin tälle laskettu ääni siirretään kyseisessä vaalilipussa seuraavaksi merkitylle ehdokkaalle. Äänikynnyksenä käytetään Hare Quota kaavaa (äänet / paikat). Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi merkityttää pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

16 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen varsinaisen jäsenen kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä hyväksytty sääntöehdotus on hyväksyttävä jälkimmäisessä kokouksessa muuttamattomana vähintään 2/3 enemmistöllä. Molemmissa kokouksissa tulee olla läsnä vähintään 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsuissa.

18 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkamisehdotusta. Molemmissa kokouksissa tulee olla läsnä vähintään 20 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen jälkimmäinen purkava kokous päättää yhdistyksen jäljelle jääneiden varojen käytöstä näiden sääntöjen 2§:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19§ TKO­-älyn säätiö

Yhdistyksen on mahdollista kerätä rahaa säätiön perustamista varten ja tehdä lahjoituksia säätiölle. Rahaa voidaan kerätä ja lahjoittaa vain sellaista säätiötä varten, joka ajaa merkittävällä tavalla yhdistyksen jäsenten etua. Säätiötä varten tapahtuvaa rahankeruuta ja mahdollista säätiön perustamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä hyväksytty esitys on hyväksyttävä jälkimmäisessä kokouksessa muuttamattomana vähintään 2/3 enemmistöllä. Molemmissa kokouksissa tulee olla läsnä vähintään 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Säätiötä koskevista asioista tulee olla maininta kokouskutsussa.